Общи условия за използване на сайт violleta.com

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Виолета и Син“ ЕООД, гр. Русе, бул. „Липник“ 72, ЕИК 200283785, МОЛ Виолета Димитрова Драганова и Посетителите на сайта www.violleta.com (наричани по-долу за краткост Страниците).

Чл. 2. Страниците предоставят на Посетителите информация от областта на информационните технологии: регистрация и управление на домейни, използването хостинг пространство, информация за изграждане на сайтове и платформи, техническа помощ и др. Не се гарантира, че насоките в материалите в Страниците водят до целените от Посетителите резултати. Фирмата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.

Чл. 3. Всички публикации в Страниците са интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие, включително не могат да бъдат копирани части от тях в блогове или сайтове на трети лица. Не се разрешава използването на съдържанието на Страниците или части от тях чрез визуализация или внасяне чрез frame в друг сайт. Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако препращането е позовано на името на сайта.

Чл. 4. Всички данни от форми за комуникация в Страниците са подчинени на мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни. Не се изисква регистрация за използване на Страниците от Посетителите.

Чл. 5 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни, за което ще бъдат уведомени по подходящ начин всички Посетители на Страниците. Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им.

Чл. 6. Запазено е фирменото право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да се прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на фирмата.

Чл. 7. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на фирмата при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.

Чл. 8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 9. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Март 2007г.

 

Подобни статии за изработка на сайт

Виц за отмора

Истинският IT-програмист се бръсне пред уеб-камера вместо пред огледало.