Изработка на сайт geotrend.net

geotrend.net
Геодезическа дейност

http://www.geotrend.net

Съдържание на пакета сайт

  • пакет Класик
  • модул за смъкване на файлове
  • модул за езичност

Накратко за клиента

Геотренд има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижимите имоти в североизточна България – основно на земеделски земи в Област Силистра и съседни области. Фирмата извършва геодезически дейности (кадастър, измервания, регулация).

Екипът е изграден от мотивирани служители с дългогодишен опит. Част от екипа, още в началото на деветдесетте години, участва при изработване на десетки планове за земеразделяне по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), през 1999 – 2000 г. планове за гороразделяне по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).

Благодарение и на Геотренд, към настоящия момент на територията на област Силистра „Адванс терафонд” АДСИЦ притежават над 30 000 дка обработваеми земеделски земи, предоставени на арендатори с арендни договори по Закона за арендата. Клиенти на фирмата са много физически лица, които са инвестирали в земеделски земи в района. Закупените имоти са отдадени под аренда.

Геотренд е малък екип от образовани, амбициозни млади хора и благодарение на своята амбиция, квалификация и опит предлагаме качествени услуги при осъществяване на сделките с недвижими имоти, инвестиционно консултиране и управление на имоти, геодезически дейностти свързани с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Част от екипа е изцяло ангажиран с дейностите свързани с покупко-продажбата и управление на недвижими имоти и част с технически дейностти във връзка с ЗКИР.

 

Виц за отмора

Бабата на геймър се опитала да го прати за хляб. Геймърът я придумал да теглят клечки кой да иде до магазина, защото бил на много важно място в играта. Бабата изтеглила късата клечка и тръгнала разочарована към магазина. Изминала част от пътя, без да подозира, че си е забравила парите, когато чула мобилния си телефон да звъни:
- Ало?
- Abort mission, return to base!